ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Обработка на лични данни

 

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък "GDPR"), всички лични данни, предоставени от Потребителя чрез уебсайта www.magictears.toys ( нататък "Уебсайтът"), ще бъдат включени и разгледани във файловете, собственост на компанията IMC TOYS, SA (наричана по-долу "IMC") с единствената цел да бъде в състояние да отговаря на Вашите искания и да Ви информира, дори по електронен път, за нашите продукти и услуги.

 

Предоставянето на цялата информация, изисквана чрез уебсайта, е необходимо, за да се осигури оптимално предоставяне на услугите, предлагани на потребителя. Ако не е предоставена цялата информация, изисквана от IMC, IMC не може да гарантира, че информацията, която трябва да бъде предоставена на потребителя и услугите, които ще бъдат предоставени, действително са предоставени или изпълнени, или са предоставени адекватно, или приспособени към нуждите на потребителя.

 

2. Основна информация за защита на личните данни

 

Основна информация за защита на личните данни
Данните се контролират от IMC TOYS, S.A.
Цел Управление на заявките от потребителя и предоставяне на информация за IMC и търговски проучвания.
Узаконяване Съгласие на субекта
Получател Не се прехвърлят данни на трети страни.
Права Достъп, коригиране, заличаване, възражение, ограничаване на обработката, преносимост на данни и неприлагане на автоматизирани индивидуални решения.
Подробна информация За допълнителна информация относно защитата на Вашите данни, вижте по-долу.

 

3. Подробна информация относно защитата на данните

3.1. Контрол на данни

Администраторът на информацията за потребителя е IMC TOYS SA, намиращ се в Pare Llaurador St. 172, Terrassa, 08224 (Барселона), Испания, с данъчен идентификационен номер (CIF) A-08667370, телефонен номер +34937888992 и електронна поща datos@imctoys.com. 

 

3.2. Цел на обработката на данни

Достъпът на IMC до личните данни на потребителите ще бъде направен единствено с цел IMC да може да отговори на исканията на потребителите и да ги информира, включително и по електронен път, за нашите продукти и услуги, без да може да ги прилага или да ги използва за друга цел, различна от посочената по-горе.

В допълнение, в отговор на тази цел ще бъде създаден "търговски профил" въз основа на предоставената информация. Няма да се вземат автоматизирани решения въз основа на този профил.

3.2.1. Съхранение на данни

Предоставените лични данни ще се съхраняват, докато субектът на данните не поиска изтриването им или, според случая, в рамките на максималния законов срок, разрешен от законодателството за защита на данните, като в такива случаи трябва да бъдат изтрити или върнати към контролера; същото ще се случи с всички други средства или документи, които съдържат лични данни, обект на обработка. Това не засяга правна разпоредба, която изисква запазването на определени данни или, ако те биха били полезни в случай на иск, произтичащ от предоставянето на договорените услуги.

 

 3.3. Правно основание за обработване на лични данни

Правното основание за обработване на данните на потребителя е насочено към исканията на потребителя да бъде информиран, дори по електронен път, за нашите продукти и услуги. Също така, тази цел не е обект на съгласие за обработка на данни, които не са необходими.

 

3.4. Получатели на данни

В случай, че потребителят предостави на IMC лични данни на трети лица, потребителят декларира, че тези данни са верни и че потребителят е поискал съгласието на тези трети лица, чиито данни са предоставени, и ги е информирал, че техните лични данни ще бъдат обработвани от IMC при същите условия, за които потребителят е бил информиран и е предоставил своето съгласие в тази Декларация за поверителност.

 

3.5. Упражняване на права

Потребителят може да упражни следните права, както е предвидено в GDPR, във връзка с обработката на личните му данни:

  • Правото да поиска достъп до личните данни, отнасящи се до субекта на данните.
  • Правото да поиска поправка или изтриване на лични данни.
  • Право на искане за ограничаване на обработката на лични данни.
  • Право на възражение срещу обработването на лични данни.
  • Право на преносимост на данни.
  • Правото да не се подлагат на автоматизирани индивидуални решения.

Такива права могат да бъдат упражнени чрез писмено съобщение, адресирано до IMC TOYS S.A., улица Pare Llaurador, 172, Terrassa, 08224 (Барселона), Испания, с C.I.F. A-08667370, или чрез електронна поща до datos@imctoys.com. И в двата случая потребителят трябва да приложи копие от своя национален документ за самоличност, паспорт или друг валиден документ, който го идентифицира. Съобщението трябва да бъде направено незабавно и в никакъв случай не трябва да се извършва след изтичане на следващия работен ден след получаването на искането, и когато е приложимо, заедно с друга информация, която е подходяща за решаването на искането.

 

3.6. Мерки за сигурност

IMC е въвел съответните мерки за поддържане на необходимото ниво на сигурност в зависимост от естеството на обработваните лични данни и обстоятелствата на обработката, за да се избегне, доколкото е възможно и винаги съобразно състоянието на техниката, нейната промяна, загуба, обработка или неоторизиран достъп.

 

Също така IMC гарантира, че е въвел механизми за:

 

  1. Гарантиране на непрекъснатата поверителност, целостта, достъпността и устойчивостта на системите и услугите за обработка.
  2. Възстановяване на наличността и достъпа до лични данни своевременно, в случай на физически или технически инцидент.
  3. Редовно тестване, оценяване ефективността на техническите и организационни мерки за гарантиране на сигурността на обработката.
  4. Псевдонимизиране и криптиране на личните данни, където е приложимо.

 

3.7. Обхват на приложение

Структурата на файловете, оборудването и информационните системи ще се прилага към всички временни или постоянни файлове, притежавани от IMC, съдържащи лични данни, както и всяко друго оборудване или информационна система, които ги обработват, за да се съобразят с действащото законодателство по отношение на защитата на данните.

 

3.8. Съгласие на потребителя

Потребителят декларира, че е прочел и изрично е приел тази декларация за поверителност, когато се регистрира в IMC, като даде недвусмислено и изрично съгласие на IMC за обработката на данните в съответствие с целите и услугите, отразени тук.

 

Потребителят изрично упълномощава прехвърлянето на своите данни на трети страни, така че IMC да изпълнява целите, предвидени в тази политика за поверителност. В случай че потребителят предоставя на IMC лични данни на трети лица, потребителят декларира, че тези данни са верни и че е поискал съгласието на тези трети лица, чиито данни са предоставени, и ги е информирал, че техните лични данни ще бъдат обработвани от IMC по същия начин, по който потребителят е бил информиран и е дал своето съгласие в тази Декларация за поверителност.

 

3.9. Търговска и промоционална информация

Личните данни, които ни предоставяте чрез този формуляр, ще бъдат обработени от IMC, с цел да Ви уведомяват за търговско съдържание и търговски съобщения на IMC.

 

 3.10. Поверителност и професионална тайна

Данните, събрани във всички частни съобщения между IMC и потребителите, ще бъдат третирани с абсолютна поверителност, задължаваща IMC да спазва задължението за тайна на личните данни, да спазват задължението си да ги пазят и да предприемат всички необходими мерки, за да предотврати промяната, и неразрешен достъп, в съответствие с приложимото законодателство.

 

Освен това информация от какъвто и да е вид, която страните обменят помежду си, също се класифицира като поверителна, както и всяка информация, за която страните се съгласяват да има такъв характер или тази, която просто се занимава със съдържанието на такава информация. Визуализирането на данни през интернет няма да доведе до пряк достъп до тях, освен ако има изрично съгласие от страна на неговия притежател за всеки случай.

 

3.11. Промени в правилата за защита и защита на данните

IMC си запазва правото да променя своята политика за сигурност и защита на данните, за да я адаптира към ново законодателство или юриспруденция, както и тези, които могат да произтичат от съществуващите стандартни кодекси по въпроса или чрез стратегически корпоративни решения, считано от датата на публикуването на тази модификация на уеб страницата на IMC.

 

4. Съобщения за данни, направени от потребителя

Преди да предостави на уебсайта лични данни, свързани с трети страни, потребителят трябва да получи тяхното предварително и изрично съгласие, след като ги е информирал за условията, съдържащи се в тази Политика за поверителност. Потребителят не може да държи IMC отговорна за всякакви претенции, глоби или санкции, породени от неспазването от страна на потребителя на задължението, описано в този параграф.